GALLAGHER POWER FENCE SA PRIVAATHEIDSBELEID

Waar ons na persoonlike inligting verwys, beteken dit soos omskryf in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 4 van 2013 ("POPI"), en "persoonlike data" volgens die Algemene Databeskermingsregulasie 2016/679 ("die GDPR"). Persoonlike inligting sluit enige inligting oor 'n persoon in wat gebruik kan word om 'n persoon direk of indirek te identifiseer. Dit sluit inligting in soos 'n naam, 'n identifikasienommer, 'n aanlyn identifiseerder een of meer faktore spesifiek vir die fisiese, fisiologiese, genetiese, geestelike, ekonomiese, kulturele of sosiale identiteit van daardie persoon. POPI sluit die persoonlike inligting van regspersone in sy bestek in – dus sal ons die persoonlike inligting van regspersone op dieselfde wyse as enige ander persoon se persoonlike inligting beskerm.

Waar van toepassing, is hierdie privaatheidsbeleid van toepassing bykomend tot enige ander ooreenkoms wat jy met ons aangaan.

Vir enige kommentaar of navrae met betrekking tot hierdie beleid, kontak asseblief ons Adjunk Inligtingsbestuurder, Sphiwe Skhosana by Information.Manager.SA@gallagher.com .

1. DEFINISIES
1.1. "Ooreenkoms" beteken 'n skriftelike ooreenkoms tussen Gallagher SA en 'n Derde Party;
1.2. "Toepaslike wette" beteken alle wette, regulasies waaraan Gallagher SA verplig word om te voldoen;
1.3. "Kliënt" beteken enige voornemende, nuwe of bestaande kliënt van Gallagher SA en sy filiale;
1.4. “Datasubjek/s” sluit vir die doel van hierdie dokument alle lewende individue en regspersone in oor wie Gallagher SA Persoonlike Inligting hou;
1.5. "Elektroniese Korrespondensie" beteken inhoud wat elektronies gestuur of ontvang is, insluitend e-pos, fakse, inkomende stemposboodskappe, interne kitsboodskappe, teksboodskappe en stemnotas;
1.6. "Werknemer/s" beteken enige persoon wat werk vir of dienste lewer aan of namens Gallagher SA en enige vergoeding ontvang of geregtig is om te ontvang en enige ander persoon wat help om die besigheid van Gallagher SA uit te voer of te bedryf. Dit sluit direkteure, alle permanente, tydelike en deeltydse Werknemers sowel as konsultante, onafhanklike konsultante, agentskapwerkers en kontrakwerkers in;
1.7. "Gallagher SA" beteken Gallagher SA en/of enige van sy filiale en/of enige ander regsentiteit, gesamentlike onderneming en/of vennootskap, waar ook al geleë of bedryf word (en ongeag die struktuur en/of wetlike aard/regime) wat dienste lewer of bedryf andersins besigheid onder 'n naam wat Gallagher SA of enige variasie daarvan insluit (insluitend hul filiale, partye wat verwant of onderling verwant is aan hulle en/of hul geaffilieerde maatskappye, tot die mate van toepassing) en/of enige trust wat deur Gallagher SA gestig is vir sy eie bedrywighede en/of enige entiteite wat verband hou met en/of onderling verwant is aan daardie trusts, na gelang van die geval, en al sodanige entiteite se titelopvolgers en/of praktyke, (gesamentlik “Gallagher Group”) (waar enige sodanige lede ook al geleë is, insluitend in lande wat dalk nie databeskermingswette soortgelyk aan Suid-Afrika het nie);
1.8. “Beeld/s”, “Foto” en “videobeelde” verwys na enige soort beeldvaslegging, stil of bewegend, verkry deur enige fotografiese toestel, insluitend stilbeeldkameras, videokameras, webkameras en fotografies-geaktiveerde selfone, en enige ander tipe van beeldvasleggingstoestel wat nie hier gespesifiseer word nie, hetsy digitaal of nie, met behulp van tegnologie wat van tyd tot tyd bestaan. Die verwerking (insluitend berging) van sulke beelde sluit filmnegatief, filmpositief (bv. transparante en skyfies, flieks, ens.), fotografiese papier, digitale media, magnetiese band en enige ander soort bergingsmetode wat gebruik kan word vir die berging van beelde, stilstaande of bewegende, wat nou of in die toekoms beskikbaar is;
1.9. “IO” beteken die Inligtingsbeampte wat as sodanig deur Gallagher SA ingevolge artikel 56 van POPIA aangestel is en wat die uiteindelike verantwoordelikheid sal hê om te verseker dat Gallagher SA aan die bepalings van POPIA voldoen;
1.10. "PAIA" beteken die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000;
1.11. "Persoonlike Inligting" beteken inligting wat verband hou met 'n identifiseerbare, lewende, natuurlike persoon, en (waar van toepassing) 'n identifiseerbare, bestaande regspersoon, veral deur verwysing na 'n identifikasienommer of na een of meer faktore spesifiek tot fisies, fisiologiese, verstandelike, ekonomiese , kulturele of sosiale identiteit, insluitend die naam, ras, geslag, huwelikstatus, adres en identifikasienommer van 'n persoon, simbool, e-posadres, fisiese adres, telefoonnommer, ligginginligting, aanlyn identifiseerder of ander spesifieke opdrag aan die persoon , werwingsbesonderhede, finansiële geskiedenis en dies meer. Dit sluit ook menings oor individue sowel as feite in en is ook van toepassing op korporatiewe kontakte;
1.12. “Beleid” beteken die Eksterne Privaatheidsbeleid van Gallagher SA.
1.13. “POPIA” beteken die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013, insluitend enige
regulasies en/of gedragskode wat kragtens daardie Wet gemaak is;
1.14. "Verwerking" is enige aktiwiteit wat die gebruik van persoonlike inligting behels. Dit sluit enige operasie of aktiwiteit of enige stel operasies in, hetsy op outomatiese wyse, met betrekking tot persoonlike inligting, insluitend:
1.14.1. die versameling, ontvangs, optekening, organisering, versameling, berging, opdatering of wysiging, herwinning, wysiging, konsultasie of gebruik;
1.14.2. verspreiding deur middel van oordrag, verspreiding of beskikbaarstelling in enige ander vorm; of
1.14.3. samevoeging, koppeling, sowel as beperking, agteruitgang, uitvee of vernietiging van persoonlike inligting;
1.15. “Rekord” beteken enige aangetekende inligting:
1.15.1. ongeag vorm of medium, insluitend enige van die volgende:
1.15.1.1. skryf op enige materiaal;
1.15.1.2. inligting wat geproduseer, opgeneem of gestoor word deur middel van enige bandopnemer, rekenaartoerusting, hetsy hardeware of sagteware of albei, of ander toestel, en enige materiaal wat later afgelei is van inligting wat aldus geproduseer, opgeneem of gestoor is;
1.15.1.3. etiket, merk of ander skrif wat enige ding identifiseer of beskryf waarvan dit deel vorm, of waaraan dit op enige manier geheg is;
1.15.1.4. boek, kaart, plan, grafiek of tekening;
1.15.1.5. foto, film, negatief, band of ander toestel waarin een of meer visuele beelde beliggaam is sodat dit, met of sonder die hulp van 'n ander toerusting, gereproduseer kan word;
1.15.2. in die besit of onder beheer van 'n Verantwoordelike Party;
1.15.3. of dit deur 'n Verantwoordelike Party geskep is of nie; en
1.15.4. ongeag wanneer dit tot stand gekom het;
1.16. "Verantwoordelike party/partye" is die mense wat of organisasies wat die doeleindes bepaal waarvoor, en die wyse waarop, enige persoonlike inligting verwerk word. Hulle het 'n verantwoordelikheid om praktyke en beleide in lyn met POPIA daar te stel. Gallagher SA is die verantwoordelike party van alle persoonlike inligting wat in sy besigheid gebruik word;
1.17. “Sekuriteitskompromie” POPIA definieer nie sekuriteitskompromieë of data-oortredings nie. Vir die doeleindes van hierdie dokument sal 'n 'Sekuriteitskompromie' enige skending van sekuriteit insluit wat lei tot die toevallige of onwettige vernietiging, verlies, verandering, ongemagtigde toegang tot of verkryging van of openbaarmaking van persoonlike inligting wat deur Gallagher SA of andersins geprosesseer, gestoor of andersins verwerk word. enige operateur wat namens Gallagher SA optree; en
1.18. "Spesiale persoonlike inligting" sluit in persoonlike inligting rakende die godsdienstige of filosofiese oortuigings, ras of etniese oorsprong, vakbondlidmaatskap, politieke oortuiging, gesondheid, sekslewe of biometriese inligting van 'n datasubjek; of die kriminele gedrag van 'n datasubjek tot die mate waarin sodanige inligting verband hou met die beweerde pleging deur 'n datasubjek van enige misdryf; of enige verrigtinge ten opsigte van enige misdryf wat na bewering deur 'n datasubjek gepleeg word of die afhandeling van sodanige verrigtinge.

2. DOEL VAN HIERDIE BELEID
2.1. Hierdie Beleid sit uiteen hoe jou Persoonlike Inligting deur Gallagher SA gebruik sal word en is van toepassing op enige inligting, insluitend Persoonlike Inligting en Spesiale Persoonlike Inligting, wat jy aan Gallagher SA gee of wat Gallagher SA van Derde Partye kan insamel.
2.2. Dit is belangrik dat jy hierdie Beleid noukeurig lees voordat jy enige persoonlike inligting by Gallagher SA indien.
2.3. Deur enige Persoonlike Inligting aan Gallagher SA in te dien gee jy toestemming tot die Verwerking van jou Persoonlike Inligting soos uiteengesit in hierdie Beleid.
2.4. Ons samel nie doelbewus enige inligting oor kinders in nie, tensy ouers se toestemming verkry word.
2.5. Die bepalings van hierdie beleid is onderhewig aan verpligte, onveranderlike bepalings van toepaslike wette.
2.6. Moet asseblief nie enige persoonlike inligting by Gallagher SA indien as jy nie instem tot enige van die bepalings van hierdie Beleid nie. As jy nie instem tot die bepalings van hierdie Beleid, of dele van die Beleid nie, sal Gallagher SA dalk nie sy produkte en dienste aan jou kan verskaf nie.

3. HOE OM ONS TE KONTAK
Kontak asseblief die Inligtingsbeampte (IO) as jy enige kommentaar of vrae oor hierdie Beleid het.
Adres: 43 Saturn Crescent, Linbro Business Park, Sandton, 2090
Aandag: Inligtingsbeampte
Telefoonnommer: +27 11 974 4740

4. WYSIGING VAN HIERDIE BELEID
4.1. Ons kan hierdie Beleid van tyd tot tyd wysig.
4.2. Enige sodanige wysiging sal in werking tree en deel word van enige Ooreenkoms wat jy met Gallagher SA het wanneer kennis aan jou gegee word van die verandering deur publikasie op Gallagher SA se webwerf. Dit is jou verantwoordelikheid om die webwerf gereeld na te gaan.

5. PRIVAATHEID EN VRYWARING
5.1. Gallagher SA neem jou privaatheid en die beskerming van jou persoonlike inligting baie ernstig op en sal slegs jou persoonlike inligting gebruik in ooreenstemming met hierdie beleid en toepaslike databeskermingswetgewing. Dit is belangrik dat jy alle nodige en toepaslike stappe neem om jou persoonlike inligting self te beskerm (byvoorbeeld deur te verseker dat alle wagwoorde en toegangskodes veilig gehou word).
5.2. Ons het redelike tegniese en operasionele maatreëls geïmplementeer om jou persoonlike inligting veilig te hou.
5.3. Hiermee vrywaar en hou u Gallagher SA skadeloos teen enige verlies, skade of besering wat u mag opdoen as gevolg van enige sekuriteitskompromie van u persoonlike inligting aan ongemagtigde persone of voortspruitend uit u handelinge of versuim tydens die verskaffing van verkeerde of onvolledige persoonlike inligting aan Gallagher SA.

6. INLIGTING WAT GALLAGHER SA OOR JOU MAG INSAMEL
6.1. Ons kan die volgende inligting oor jou insamel:
6.1.1. Persoonlike inligting en spesiale persoonlike inligting;
6.1.2. Rekords van korrespondensie of navrae van jou of enigiemand wat namens jou optree;
6.1.3. besonderhede van transaksies wat jy met ons uitvoer;
6.1.4. besonderhede van enige kontrakte wat verband hou met verkope of dienste wat jy met ons aangaan;
6.1.5. sensitiewe of spesiale kategorieë van persoonlike inligting, insluitend biometriese inligting, soos beelde, vingerafdrukke en stemafdrukke; en
6.1.6. enige ander rekords soos van tyd tot tyd deur Gallagher SA bepaal.
6.2. Waar u aan Gallagher SA die persoonlike inligting van derde partye verskaf, moet u stappe neem om die derde party in te lig dat u hul besonderhede aan ons moet bekend maak, wat ons identifiseer. Gallagher SA sal hul persoonlike inligting in ooreenstemming met hierdie beleid verwerk.
6.3. Deur aan Gallagher SA derdeparty-inligting te verskaf, vrywaar u ons teen enige
eise vir skadevergoeding of verlies as gevolg van jou nie-nakoming van POPIA of PAIA.

7. HOE GALLAGHER SA INLIGTING INSAMEL
7.1. Jy mag Persoonlike Inligting óf direk óf indirek aan Gallagher SA verskaf.
7.2. Ons kan ook jou persoonlike inligting insamel van jou aangestelde agent, enige reguleerder of ander derde party wat sulke inligting mag hou.

8. GEBRUIK VAN INLIGTING VERSAMEL
8.1. Ons kan jou persoonlike inligting gebruik, oordra en openbaar maak vir die doeleindes van:
8.1.1. die dienste, produkte of aanbiedinge wat jy versoek het aan jou te voorsien, en jou in kennis te stel van belangrike veranderinge aan hierdie dienste, produkte of aanbiedinge;
8.1.2. jou rekening of verhouding te bestuur en aan jou instruksies of versoeke te voldoen;
8.1.3. die opsporing en voorkoming van bedrog en geldwassery en/of in die belang van sekuriteit en misdaadvoorkoming;
8.1.4. assessering en hantering van klagtes en versoeke;
8.1.5. operasionele, bemarkings-, oudit-, regs- en rekordhoudingvereistes;
8.1.6. die verifikasie van jou identiteit of die identiteit van jou voordelige eienaar;
8.1.7. Gallagher SA sal dalk jou inligting aan diensverskaffers in lande buite Suid-Afrika moet oordra, in welke geval dit ten volle sal voldoen aan toepaslike Suid-Afrikaanse databeskermingswetgewing wat uit POPIA en PAIA bestaan;
8.1.8. voldoening aan toepaslike wette, insluitend wettige versoeke vir inligting ontvang van plaaslike of buitelandse wetstoepassing, regering en belastinginvorderingsagentskappe;
8.1.9. die opneem en/of monitering van jou telefoonoproepe en Elektroniese Korrespondensie aan/met Gallagher SA ten einde jou instruksies en versoeke akkuraat uit te voer, om as bewyse te gebruik en in die belang van misdaadvoorkoming;
8.1.10. die uitvoer van marknavorsing en die verskaffing van inligting oor Gallagher SA se produkte of dienste van tyd tot tyd via e-pos, telefoon of ander maniere (byvoorbeeld geleenthede);
8.1.11. waar jy van sekere direkte bemarkingskommunikasie uitgeteken het, om te verseker dat Gallagher SA nie weer sulke direkte bemarking aan jou stuur nie;
8.1.12. die bekendmaking van jou persoonlike inligting aan derde partye vir redes uiteengesit in hierdie beleid of waar dit nie onwettig is om dit te doen nie;
8.1.13. monitering, rekordhouding van en toegang tot alle vorme van korrespondensie of kommunikasie ontvang deur of gestuur vanaf Gallagher SA of enige van sy werknemers, agente of kontrakteurs, insluitend monitering, optekening en gebruik as bewys van alle telefoonkommunikasie tussen jou en Gallagher SA;
8.1.14. die verbetering of evaluering van die doeltreffendheid van Gallagher SA se besigheid of produkte, dienste of aanbiedinge; en
8.1.15. voorkoming en beheer van enige siekte.
8.2. Sodra jy ingeteken het om kommunikasie van Gallagher SA te ontvang, kan Gallagher SA jou van tyd tot tyd (en enige tyd) kontak oor dienste, produkte en aanbiedinge beskikbaar by Gallagher SA of spesifieke filiale wat Gallagher SA glo vir jou van belang kan wees, deur e-pos, telefoon, teks of ander maniere. Jy kan uitteken om sulke kommunikasie te ontvang deur hier te klik [●]1.

9. OPENBAARMAKING VAN JOU INLIGTING
9.1. Jou persoonlike inligting kan binne Gallagher SA en met geselekteerde derde partye gedeel word wat die inligting namens Gallagher SA verwerk. Jy kan enige tyd uitteken deur hierdie skakel te besoek
9.2. Ons kan ook jou persoonlike inligting aan derde partye bekend maak in die volgende omstandighede:
9.2.1. aan die Gallagher SA Groep of ander Derde Partye aan
9.2.1.1. assesseer en monitor enige van jou aansoeke vir Gallagher SA se produkte of dienste;
9.2.1.2. bepaal watter produkte en dienste vir jou van belang kan wees en/of om inligting oor sulke produkte en dienste aan jou te stuur, tensy jy beswaar maak of verkies om nie sulke kommunikasie te ontvang nie, onderhewig aan die direkte bemarkingsbepalings van POPIA en die Wet op Verbruikersbeskerming; of
9.2.1.3. 'n beter begrip te hê van jou omstandighede en behoeftes om Gallagher SA se produkte en dienste te verskaf en te verbeter;
9.2.2. aan enige relevante persoon en/of entiteit vir doeleindes van voorkoming, opsporing en aanmelding van bedrog en kriminele aktiwiteite, die identifikasie van die opbrengs van onwettige aktiwiteite en die bekamping van misdaad;
9.2.3. aan enige reguleerder of toesighoudende owerheid, insluitend dié in buitelandse jurisdiksies, indien daar van Gallagher SA vereis word om dit te doen ingevolge toepaslike wette;
9.2.4. aan 'n voornemende koper of verkoper van enige van Gallagher SA se besighede of bates;
9.2.5. aan enige persoon indien Gallagher SA onder 'n plig is om jou persoonlike inligting bekend te maak of te deel ten einde aan enige toepaslike wette te voldoen, of om die regte, eiendom of veiligheid van Gallagher SA, ander Kliënte of ander derde partye te beskerm; en/of
9.2.6. aan jou agent of enige ander persoon wat namens jou optree, of 'n inleier; of
9.2.7. aan die verskillende ranglys- en toekenningsagentskappe.
9.3. Ons kan jou inligting oordra na 'n ander van Gallagher SA se entiteite, 'n agent, subkontrakteur of derde party wat in 'n ander land sake doen, insluitend een wat dalk nie dataprivaatheidswette soortgelyk aan dié van die Republiek het nie. Indien dit gebeur, sal Gallagher SA sy beste pogings aanwend om te verseker dat enigiemand aan wie Gallagher SA jou inligting deurgee, instem om jou inligting met dieselfde vlak van beskerming te hanteer asof Gallagher SA daarmee te doen het.
9.4. Indien jy nie wil hê dat Gallagher SA hierdie inligting aan derde partye bekend maak nie, kontak asseblief Gallagher SA by die kontakbesonderhede hierbo uiteengesit. Gallagher SA sal egter moontlik nie produkte of dienste aan jou kan verskaf as sodanige openbaarmaking nodig is nie.

10. BEHOUDING VAN JOU INLIGTING
Ons kan jou persoonlike inligting onbepaald behou, tensy jy beswaar maak deur die vorms in ons POPIA-handleiding in te vul, in welke geval Gallagher SA dit slegs sal behou indien Gallagher SA toegelaat word of vereis word om dit te doen ingevolge toepaslike wette. As 'n algemene reël sal Gallagher SA egter jou inligting behou in ooreenstemming met bewaringstydperke soos uiteengesit in toepaslike wette, tensy Gallagher SA dit nodig ag om dit vir 'n wettige doel langer te hou (byvoorbeeld vir die doeleindes van klagteshantering, regsprosesse en verrigtinge).

11. TOEGANG TOT, REGSTELLING EN SKRYPING VAN JOU PERSOONLIKE INLIGTING
11.1. Jy kan besonderhede van Persoonlike Inligting wat Gallagher SA oor jou ingevolge PAIA hou aanvra deur die vorms in ons PAIA-handleiding in te vul. Fooie om 'n afskrif of 'n beskrywing van persoonlike inligting wat oor u gehou word te bekom, word in terme van PAIA en ons Handleiding voorgeskryf. Bevestiging of Gallagher SA persoonlike inligting oor jou hou of nie, kan gratis versoek word. As jy 'n afskrif van jou persoonlike inligting wat deur Gallagher SA gehou word, wil bekom, lees asseblief Gallagher SA se PAIA-handleiding.
11.2. Jy kan die regstelling versoek van Persoonlike Inligting wat Gallagher SA oor jou het. Maak asseblief seker dat die inligting wat Gallagher SA oor jou het volledig, akkuraat en op datum is. As jy versuim om jou inligting bygewerk te hou, of as jou inligting verkeerd is, kan Gallagher SA die produkte en dienste wat aan jou aangebied word beperk of kies om nie die rekening oop te maak nie.
11.3. Jy het die reg om in sekere omstandighede die vernietiging of uitwissing van te versoek en, waar van toepassing, beperking op die verwerking van persoonlike inligting wat oor jou gehou word, te verkry. Indien jy hierdie reg wil uitoefen, kontak asseblief Gallagher SA deur die kontakbesonderhede hierbo uiteengesit.
11.4. Jy het die reg om op redelike gronde beswaar te maak teen die verwerking van jou persoonlike inligting waar die verwerking uitgevoer word om Gallagher SA se regmatige belange of jou regmatige belange te beskerm, tensy die wet vir sodanige verwerking voorsiening maak.

12. KLAGTES
12.1. Sou jy glo dat Gallagher SA jou persoonlike inligting in stryd met toepaslike wette gebruik het, onderneem jy om eers te probeer om enige probleme met Gallagher SA se IO op te los.
12.2. Sou jy ontevrede bly, word jy aangemoedig om Gallagher SA se senior bestuur te betrek met die oog op die oplossing van die saak.
12.3. As jy steeds nie tevrede is met so 'n proses nie, kan jy die reg hê om 'n klag by die Inligtingsreguleerder in te dien deur die kontakbesonderhede hieronder gelys te gebruik:
Tel: 010 023 5200
Faks: 086 500 3351
E-pos: inforeg@justice.gov.za