Internasionale afleweringsbeleid

BYLAE 6 – INTERNASIONALE VERSENDINGSBELEID

 1. Bepalings wat in die Ooreenkoms omskryf word, het dieselfde betekenis in hierdie Bylae 6 (Internasionale Versendingsbeleid), tensy 'n ander betekenis in hierdie Bylae 6 gegee word.
 2. Die Klant sal die Toerusting by die Afhaaladres afhaal binne 5 (vyf) dae vanaf die datum waarop Gallagher die Klant skriftelik in kennis gestel het dat sulke items beskikbaar is vir afhaal (die “Afhaaldatum”).
 3. Die kliënt moet die laai van die Toerusting en/of Goedere by, en vervoer van die Toerusting en/of Goedere vanaf die Atrax Logistics Warehouse in Isando, Johannesburg (“Afhaaladres”) reël.
 4. Die faktuurnommer en versendingnommer moet minstens 24 (vier-en-twintig) uur voor die afhaal van die Toerusting en/of Goedere, na gelang van die geval, aan die Atrax Logistics-span gestuur word.
 5. Gallagher is nie verplig om enige Toerusting aan enige Kliënt te verskaf en/of enige teruggawe deur die Kliënt te verwerk totdat die Prys ten volle betaal is vir die verkoop van die Toerusting nie.
 6. Aflewering word as voltooi beskou wanneer die Toerusting en/of Goedere aan die Kliënt beskikbaar gestel word vir afhaal, op die Afhaaldatum by die Afhaaladres en voordat laai begin ("Afhaal"). Die Klant sal die Toerusting op die Afhaaldatum in ontvangs neem. Indien die kliënt versuim om dit te doen, dan:
  1. met ingang van 16h00 op die Afhaaldatum, gaan alle risiko van verlies van, of skade aan of veroorsaak deur, die Toerusting en/of Goedere van Gallagher na die Kliënt oor; en
  2. die klant sal op aanvraag vir Gallagher alle redelike koste (insluitend berging en hanteringskoste) betaal wat Gallagher aangaan as gevolg van daardie versuim; en
  3. Gallagher sal geregtig wees om die Toerusting en/of Goedere aan 'n derde party te verkoop indien die Kliënt versuim om die bedrae soos uiteengesit in klousule 6.2 hierbo binne 14 (veertien) Werksdae na aanvraag te betaal.
 7. Die Klant erken dat sy gemagtigde verteenwoordiger teenwoordig sal wees by die Invorderingsadres op die Invorderingsdatum. In die mate waarin 'n gemagtigde verteenwoordiger nie teenwoordig is by die Afhaaladres op die Afhaaldatum nie, erken die Kliënt dat alle inligting van toepassing op die Toerusting en oorhandigingsmateriaal gegee sal word aan en onderteken sal word deur die persoon wat gemagtig is om die Toerusting namens hom af te haal, en dat dit die kliënt se verpligting is om te verseker dat sodanige inligting effektief aan alle relevante persone gekommunikeer word, soos nodig.
 8. Aanvaarding van aflewering deur sodanige verteenwoordiger sal prima facie-bewys wees dat die klant die Toerusting ondersoek het en gevind het dat dit in 'n goeie toestand is, volledig en in ooreenstemming met die spesifikasies van die bedryfs- en instandhoudingshandleidings wat deur Gallagher verskaf word. Die kliënt se behoorlik gemagtigde verteenwoordiger moet skriftelik bevestig en/of 'n kwitansie onderteken as bevestiging van die kliënt se aanvaarding van die Toerusting en/of Goedere, na gelang van die geval.
 9. Gallagher sal die reg hê om enige veranderinge aan die Lewering van Toerusting en/of Goedere aan te bring wat nodig is om aan enige toepaslike wet of veiligheidsvereiste te voldoen, of, wat nie die aard of kwaliteit van die Toerusting en/of Goedere wesenlik beïnvloed nie, en Gallagher sal die kliënt in kennis stel in enige sodanige geval.
 10. Gallagher kan, op die kliënt se versoek, 'n vervoerder namens die kliënt aanstel om die Toerusting en/of Goedere vir die kliënt te vervoer na die bestemming wat deur die klant gespesifiseer is en in so 'n geval:
  1. Gallagher sal gemagtig word om 'n vervoerder aan te stel op die bepalings en voorwaardes wat Gallagher goeddink;
  2. die vervoerder wat deur Gallagher aangestel is, sal geag word die kliënt se agent te wees wat vir en namens die kliënt optree;
  3. die Toerusting en/of Goedere gelaai en vervoer word op die Kliënt se risiko; en
  4. die kliënt is verantwoordelik vir die betaling van enige verskuldigde bedrae aan die draer, insluitend relevante versekeringskoste.
 11. Ten spyte van enige ander bepaling van die Ooreenkoms, is Gallagher se verpligting om die Toerusting te lewer onderhewig aan die volgende voorwaardes:
  1. waar Gallagher die Toerusting of enige deel daarvan vervaardig, Gallagher se vermoë om betyds, van verskaffers wat redelikerwys en kommersieel aanvaarbaar vir hom is, alle vereiste materiaal en voorrade te verkry;
  2. waar die Toerusting of enige deel daarvan deur Gallagher gekoop word, die tydige ontvangs deur Gallagher van sy verskaffers van die Toerusting of enige komponente daarvan; en
  3. die ontvangs deur Gallagher van enige skriftelike instruksies binne 10 dae vanaf die bevestigde bestelling.